1 VIII 2019 Kolaż nietypowych zdjęć
 Filia Nr 6 bocheńskiej Biblioteki zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – fotograficznym „Kolaż nietypowych zdjęć mojego miasta”.
  
Image
 


Jeśli mieszkasz w Bochni, lubisz swoje miasto, chcesz pokazać jego piękno i niepowtarzalność, ten konkurs jest dla Ciebie!

Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2019 r. i trwać będzie do 8 października 2019 r. Polega na wykonaniu w technice kolażu pracy z samodzielnie zrobionych zdjęć, najlepiej nietypowych ujęć, interesujących miejsc miasta Bochnia. Technika tworzenia, wielkość i ekspozycja /ramka, karton itp./ kolażu dowolna, max. 50cmx70cm. Więcej informacji w Regulaminie konkursu poniżej.

Zapraszamy do wakacyjnych spacerów i wnikliwego przyjrzenia się, poznania naszego miasta, wspólnej zabawy i fajnego spędzenia wolnego czasu. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu "Audiobook kontra książka czyli z czym lepiej podróżować?” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

"KOLAŻ NIETYPOWYCH ZDJĘĆ MOJEGO MIASTA"


1.    Organizatorem konkursu jest Filia Nr 6 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni (zwana dalej Organizatorem). Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu "Audiobook kontra książka czyli z czym lepiej podróżować?” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2.    Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2019 r. i trwać będzie do 8 października 2019 r.
3.    Temat prac konkursowych brzmi: „Kolaż nietypowych zdjęć mojego miasta”.
4.    W konkursie mogą brać udział uczniowie klas III – VIII szkół podstawowych.

Warunki uczestnictwa:
1.    Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w technice kolażu samodzielnie wykonanych zdjęć (nietypowych ujęć) miasta Bochnia.
2.    Technika tworzenia, wielkość i ekspozycja /ramka, karton itp./ kolażu dowolna, max. 50cmx70cm.
3.    Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi w formie kolażu zdjęć, wcześniej nieopublikowanymi.
4.    Każdy z uczestników może przekazać dowolną ilość prac.
5.    W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6.    Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz podać: imię i nazwisko, klasę i nazwę szkoły oraz numer telefonu kontaktowego. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7.    Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
8.    Prace konkursowe należy składać w Filii Nr 6, ul. Legionów Polskich 20/39 w godzinach pracy Biblioteki.

Wyniki konkursu i nagrody
1.    Jury powołane przez organizatora, spośród złożonych prac wyłoni laureatów konkursu.
2.    Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3.    Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I (III – V klasa), kategoria II (VI – VIII klasa)
4.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły, imiona i nazwiska zwycięzców podczas uroczystego spotkania. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej i Facebooku PiMBP w Bochni.
5.    Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz gadżety, za I, II i III miejsce, oraz wyróżnienia.
6.    Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
7.    Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
8.    Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:
1.    Poprzez złożenie pracy wyraża się zgodę na wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych –Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000)
2.    Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun) do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: dowolnej liczbie publikacji, używania ich w Internecie tj. na stronie internetowej www.biblioteka-bochnia.pl, profilu Facebooka Biblioteki oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach promocyjnych działań PiMBP w Bochni bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
3.    Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej i Facebooku PiMBP w Bochni, oraz na plakatach promujących Konkurs.  
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do:
•    zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu
•    rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
 
Bochnia, 1 sierpnia 2019 r.
 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |