15 X 2018 Konkurs "Bądź bezpieczny"
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, Dział Zbiorów Audiowizualnych zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Bądź bezpieczny”.

  
Image
 

Celem konkursu jest uświadomienie różnorodności zagrożeń na drodze, placu zabaw, w parku, markecie itp. oraz pokazanie znaczenia pracy policji w zapewnieniu bezpieczeństwa każdemu człowiekowi.  Promowanie pozytywnych zachowań, popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania, właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń oraz zachęcanie do aktywności twórczej, rozbudzenie zainteresowania biblioteką i audiobookami, na temat bezpieczeństwa, zawodów służ ratowniczych itp.

Drodzy Uczestnicy Konkursu. Waszym zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej, a to oznacza pracy niezwykłej, unikatowej, która jest tylko waszego autorstwa. Stworzona praca powinna być połączeniem interesującej i mądrej treści z piękną formą. Projektowanie takiego fdzieła pozwala Wam puścić wodze fantazji. Inspiracji szukajcie w najrozmaitszych materiałach, od papieru, kartonu, przez fotografie… . Puśćcie wodze fantazji! Na prace czekamy do 15 października 2018 r.

Szczegóły konkursu w Regulaminie dostępnym na stronie Biblioteki www.biblioteka-bochnia.pl oraz profilu Facebook. Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu „Audiobook uczy, bawi, rozwija…” dofinasowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź bezpieczny”
Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, Dział Zbiorów Audiowizualnych.
Adresaci konkursu: dzieci i młodzież uczęszczający do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowej, szkół specjalnych w Bochni i powiecie bocheńskim.
Cele konkursu:
1.    Uświadomienie dzieciom i młodzieży różnorodności zagrożeń na drodze, placu zabaw, w parku, markecie itp. oraz pokazanie znaczenia pracy policjanta  w zapewnieniu bezpieczeństwa każdemu człowiekowi.  
2.    Poszerzenie wiedzy, na temat szerokorozumianego bezpieczeństwa, związanej z tym działalności służb, w tym przypadku policji.
3.    Promowanie pozytywnych zachowań, popularyzację zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.
4.    Pobudzenie wyobraźni i kreatywności w wykorzystaniu różnych środków wyrazu oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród dzieci.
5.    Zachęcanie dzieci do aktywności twórczej, rozbudzenie zainteresowania biblioteką i audiobookami, na temat bezpieczeństwa, zawodów służ ratowniczych itp.
Warunki uczestnictwa:
1.    Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach.
2.    Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3.
3.    Technika plastyczna prac dowolna (np. ołówek, pastele, farby, wycinanka itp.)
4.    Każda praca powinna być opisana i zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek uczestnika, telefon kontaktowy.
5.    Prace należy składać w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni oraz w 6 filiach Biblioteki na terenie miasta do dnia 15 października 2018 r.
Ocena prac:
1.    Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2.    Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość autora, staranność i stopień trudności.
3.    Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I (przedszkole oraz zerówka), kategoria II (uczniowie klas I-IV), kategoria III (uczniowie  klas V-VIII oraz gimnazjów)
4.    W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi dnia 23 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali klubu Biblioteki, I p.
5.    Wyniki będą publikowane na stronie internetowej Biblioteki  (www.biblioteka-bochnia.pl) oraz na Facebooku.
6.    Nadesłane prace pozostaną do dyspozycji organizatora konkursu i będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Dziale Zbiorów Audiowizualnych PiMBP w Bochni.
Postanowienia końcowe:
1.    Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2.    Prace zgłaszane do konkursu nie będę zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw autorskich i własności złożonych egzemplarzy prac.
3.    Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. DZ. U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) oraz wykorzystywanie wizerunku do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
4.    Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
5.    Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
6.    Dodatkowe informacje o konkursie pod nr telefonu 14 614 52 25 lub email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Konkurs jest organizowany w ramach realizacji projektu: „Audiobook uczy, bawi, rozwija…” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
© 2006-2019 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni Poczta  |  Redakcja  |  Twórcy  |